Ceník

Pro tento účel jsme pro Vás připravili přehledný kontaktní formulář formou jednoduchého dotazníku na základě kterého Vám vypracujeme předběžnou cenovou nabídku, pro porovnání našich cen s konkurenčními.


Obchodní a technické podmínky pronájmu lešení:
Lešení je předáno v kompletním stavu dle montážního předpisu.
Nedílnou součástí předávacího protokolu je soupis dílů pronajímaného lešení.
Rámové lešení provádíme dle ČSN 738101, ČSN 738106, ČSN EN 12810, ČSN EN 12881 a nařízení vlády č. 362/2005 Sb.
Rámové lešení smí být použito jako pracovní lešení třídy 3 podle ČSN 738111.
Rámové lešení smí být použito pouze k účelům, pro které bylo provedeno, předáno a převzato do provozu.
Při změněném způsobu užívání lešení, který by mohl mít za následek snížení statické, funkční nebo pracovní bezpečnosti, se konstrukce musí z uvedených hledisek posoudit a v případě nutnosti v potřebném rozsahu upravit.
Mimo pravidelné prohlídky provádí objednavatel denně před zahájením prací prohlídku lešení jako celku, při které se kontroluje zejména kompletnost lešeňové konstrukce (zábradlí, podlahy, výlezy, žebříky, kotvení, zarážky atd.).
Konstrukce lešení musí být stále udržována tak, aby mohla bezpečně plnit funkci, pro kterou byla zřízena.
Na lešení nesmí být zřizovány skládky materiálu.
Závady zjištěné při prohlídkách musí být neprodleně odstraněny. Objednatel nesmí lešení přestavovat a demontovat, případnou přestavbu provede na žádost objednatele zhotovitel.
Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat do zhotovitelem předané lešeňové konstrukce (vyjímání lešeňových tyčí, kotev, ztužidel, zarážek apod.)
Je zakázáno připevňování jakékoliv další lešeňové konstrukce (trubky, spojky apod.) nebo jiných stavebních zařízení (vrátky, shozy, výtahy, plachty, sítě apod.). To lze pouze po předchozí domluvě s dodavatelem.
Rámové lešení musí objednatel předat zpět zhotoviteli očištěné od malt, lepidel, barev apod.


Kontakt
TRIKAS, s.r.o.
Zlatkov 44
593 01 Rožná
IČO: 28323581
DIČ: CZ28323581
+420 603 476 417
+420 739 396 290

info@trikas.cz